Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen


Rasvisa krav - Clydesdalehingst

Fastställda 081107

Hingst blir licensberättigad efter individprövning enligt nedanstående krav:


Individprövning

Härstamning

Hingsten skall ha godkänd härstamning i minst 4 led, vara DNA-typad och registrerad under raskod 28 i Sverige.

Hingst född i Sverige 2005 eller senare skall vara undan stamboksfört sto. Dispens kan sökas vid särskilda skäl (t.ex. dödsfall).


Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd.


Exteriör

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört utifrån rasstandard inom kategorierna färg, storlek, huvud, hals, bog, bål, rygg, bakdel, framben, bakben, hovar och rörelser som går in under bedömningsgrupperna ”typ”, ”huvud, hals & bål”, ”extremiteter & rörelsernas korrekthet”, skritt och trav.


Varje bedömningsgrupp poängsätts mellan 1-10.


En Clydesdale hingst skall exteriört erhålla lägst 40 poäng och ingen delpoäng under 7.


Hingst skall vid individprövning mätas avseende mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång och skenans bredd (klavmått).

Premieringsförrättaren utför exteriörbedömning och fattar beslut om avelsvärdeklass.


Kvalitetsklasser

B tilldelas treårig hingst som erhållit lägst 40 poäng exteriört och ingen delpoäng under 7. Hingstägaren äger då rätt att lösa betäckningslicens under ett års tid.


AB tilldelas hingst som, vid lägst fyra års ålder, uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B samt genomfört godkänt bruksprov.


A tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. Ca 15 % av det aktuella hingstbeståndet skall kunna höjas till A.


ELIT tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer i flera av de kategorier som meriterar rasen. 5-10 % av det aktuella hingstbeståndet skall kunna höjas till ELIT.


ELIT kan tilldelas postumt.

C tilldelas hingst som visat mindre god förärvning.


Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade i Sverige vid lägst 3 års ålder, skall avelsvärderas med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, A eller ELIT.


Avelsvärdet kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp bedömas tidigare. Hingst med minst 30 registrerade avkommor, de 4 senaste åren ej medräknade, skall avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om icke 15 av dem visats.


Till avkommeprövad hingst som tilldelats avelsvärdeklass A eller ELIT ges endast ett exteriört utlåtande (poängges ej).


Följande kategorier av hingstens avkommor skall redovisas inför avelsvärderingen:

• I Sverige godkända hingstar.

• Diplomston

• AB-, A- eller ELIT-premierade ston.

• Avkommor placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-, brukskörnings-, plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikt- mästerskapsklass eller vid regional körtävling, samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års ålder.

• I Riksstambok införda ston med angivande av kvalitetsklass.

• Premiumhingstar utsedda av moderföreningen i Skottland, The Clydesdale Horse Society


Visningskrav

Hingst skall veterinärbesiktigas vartannat år fram till och med 10 års ålder enligt gällande defektlista. Hingst över 10 års ålder som importerats till Sverige, ska visas för avelsvärderingsnämnden för godkännande samt ytterligare en sundhetskontroll under samma förutsättningar som för övriga sundhetskontroller.


Besiktningen ska utföras på valfri ordinarie avelsvärdering

av hingstar arrangerad av Svenska Hästavelsförbundet. Utöver defektlistan ska hingsten backas för kontroll av bl a ”shivering”. Besiktigande veterinär kan kalla till ombesikting om oklarheter angående hingstens hälsostatus finns.


Hingstar som ej veterinärbesiktigats under de två senaste åren, måste på nytt genomföra en fullständig avelsvärdering.


Bruksprov för clydesdaleshingstar

En hingsts sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller officiella tävlingar eller en kombination härav, varvid hänsyn ska tas till ålder, ras och användningsområde. Endast resultat från officiella tävlingar och prov får ingå i bedömningen. Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna till SH, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport och Svensk Galopp är officiella.


Även andra organisationers tävlingar kan vara officiella om det specificeras i rasvisa krav.

Bruksprov ska omfatta något eller några av följande moment:

- löshoppning

- ridprov, eventuellt med testryttare

- uppsutten hoppning

- körprov

- uthållighetsprov

- dragprov

- bedömning av temperament


Bruksprovsförrättare utför bedömningen av hingstarnas bruksprov. Bruksprovsförrättare utses årsvis av SH:s styrelse. En förrättare ska ha god kännedom om de raser som omfattar dennes arbete. Då ingen bruksprovsförrättare finns utsedd bedöms bruksprovet av avelsvärderingsnämnden eller delar av denna, dock minst två ledamöter.

Hingst ska genomgå bruksprov enligt grundkrav eller ha genomfört officiell tävling för att vara avelsvärderad, om inte särskilt bruksprov eller angivna tävlingsmeriter specificeras i rasvisa bestämmelser. Om prestationsbedömningen är frivillig ska detta anges i rasvisa bestämmelser.


Bruksprov enligt grundkrav

Utförs i ridhus eller på ett inhägnat område. Hjälptyglar får ej användas. Hingsten ska vara betslad med tränsbett, vid körprovet är stångbett tillåtet. Vid ridprov ska ryttaren bära ändamålsenlig klädsel och hästen ska vara sadlad med väl tillpassad sadel. Vid körprov ska hingst vara selad med väl tillpassad sele, valfri vagn eller sulky som normalt ska medföras av hästägaren. Bedömningarna sker enligt 10-gradig skala.


Följande moment skall bedömas:

1. Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning (en medhjälpare får anlitas).

2. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

3. Halter.

4. Utvecklingsförmåga.

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.


Ridprov

Hingsten skall ridas i skritt, trav och rätt galopp i båda varven. Den ska göra halt och förbli stående i 5 sekunder. Hningsten skall ridas med sadel och träns med tränsbett av lämplig typ. Hjälptyglar är ej tillåtet. Ryttaren skall bära passande klädsel och hjälm.

Körprov

Hingsten ska köras i skritt och trav i båda varven efter domarens anvisningar. Den ska göra halt och förbli stillastående i 5 sekunder. Försök till anspänning får ej pågå mer än 5 minuter, dock kan hästägaren få ett försök till senare samma dag.


Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment 1-5 med poäng mellan 1-10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande) bli lägst 5.


Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment 1-5 med poäng mellan 1-10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande) bli lägst 5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.


B

tilldelas treårig hingst som erhållit lägst 40 poäng exteriört och ingen delpoäng under 7.

AB

tilldelas hingst som, vid lägst fyra års ålder, uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B samt har ett genomfört godkänt bruksprov.


Defektlista Clydesdaleshingstar

Enligt Svenska Hästavelsförbundets allmänna defektlista med undantag för:

• Hovbroskförbening. Vid misstanke (premieringsveterinär som avgör) krävs röntgen.

  • om > 1 brosk är måttligt - kraftigt förbenat. Kass/ kass för avel
  • om lindrig förbening förekommer 1:a.

• Påtagligt vida hovar 1:a

• Glasöga - kass


Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen